Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definitie
Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Jolly-Creations Interiordesign opdracht geeft tot het geven van interieur-, kleur- en/of stylingadvies.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen van Jolly-Creations Interiordesign. Een schriftelijk exemplaar van de Algemene Voorwaarden maakt onderdeel uit van de offerte.
2.2 Jolly-Creations Interiordesign staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder het nummer 32135208.
2.3 Jolly-Creations Interiordesign heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar websites www.jolly-creations.nl, www.jolly-creations.com, www.jolly-creations.eu, te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de afnemer en Jolly-Creations Interiordesign komt tot stand op het moment dat de afnemer de opdrachtbevestiging ondertekend heeft geretourneerd en deze ontvangen is door Jolly-Creations Interiordesign binnen de daarvoor geldende termijn.
3.2 De door Jolly-Creations Interiordesign gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3 Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de afnemer akkoord met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden van Jolly-Creations Interiordesign.
3.4 Jolly-Creations Interiordesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jolly-Creations Interiordesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.5 De afnemer heeft het recht tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst tot 8 dagen na ontvangst door Jolly-Creations Interiordesign van de ondertekende opdrachtbevestiging.
3.6 Bij annulering van de opdracht worden de reeds gemaakte kosten aan de afnemer in rekening gebracht met een minimum van 50% van de opdracht.
3.7 Jolly-Creations Interiordesign heeft ten alletijde het recht om zonder opgaaf van reden een potentiële afnemer te weigeren.

Artikel 4 - Prijzen
4.1 Alle genoemde prijzen in de offerte van Jolly-Creations Interiordesign worden weergegeven in Euro's en zijn exclusief de wettelijk geldende BTW-tarieven en andere heffingen van overheidswege, exclusief reiskosten en exclusief overige kosten die nodig zijn de diensten te leveren.
4.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van Jolly-Creations Interiordesign zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materiaalkosten, verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden.

Artikel 5 - Leveringsvoorwaarden
5.1 Na het oriënterend gesprek ontvangt de afnemer zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte met daarin vermeld een overzicht van de gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijk geldende BTW tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte. De bijgeleverde opdrachtbevestiging dient door de afnemer ondertekend geretourneerd te worden alvorens Jolly-Creations Interiordesign overgaat tot advies.
5.2 Levering van advies gebeurt zoals afgesproken is in het oriënterend gesprek en vastgelegd in de opdracht.
5.3 Een door Jolly-Creations Interiordesign opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft een indicatieve strekking. Jolly-Creations Interiordesign is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de levering door derden.
5.4 Jolly-Creations Interiordesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen of uitvoeren van het door Jolly-Creations Interiordesign uitgebrachte advies.
5.5 De afnemer is vrij in het opvolgen van adviezen die Jolly-Creations Interiordesign geeft, mocht de afnemer besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is de afnemer wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan Jolly-Creations Interiordesign. Jolly-Creations Interiordesign is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.
5.6 De diensten van Jolly-Creations Interiordesign worden met uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd. Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Jolly-Creations Interiordesign dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Jolly-Creations Interiordesign worden meegedeeld.
5.7 Alle te leveren diensten van Jolly-Creations Interiordesign die de afnemer aanvraagt worden vermeld in de offerte. Indien de afnemer extra diensten buiten de offerte om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft Jolly-Creations Interiordesign het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de afnemer zijn.
5.8 Jolly-Creations Interiordesign factureert na de levering van de adviezen.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling dient gedaan te worden via bank of giro, op rekeningnummer: 5282491 t.n.v. C.N. Tel-Jol onder vermelding van het factuurnummer (vermeld op de factuur) binnen 14 dagen na de factuurdatum.
6.2 Alle betalingen dienen te geschieden in Euro's. Bij betaling per bank of giro geldt de datum van creditering van de bank van Jolly-Creations Interiordesign als de datum van betaling.
6.3 Bij het in gebreke blijven van betaling door de afnemer binnen de gestelde betalingstermijn is de afnemer aan Jolly-Creations Interiordesign wettelijke rente verschuldigd. Indien er sprake is van schade voor Jolly-Creations Interiordesign zoals proceskosten, (buiten-)gerechtelijke kosten en overige kosten, gemaakt in verband met de verzuimde betaling, zijn de kosten hiervan voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten
Onze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze websites mag zonder toestemming van Jolly-Creations Interiordesign worden gebruikt voor ander websites en/of voor andere doeleinden. Dit geldt ook voor onze andere diensten.

Artikel 8 - Privacy afnemer
Jolly-Creations Interiordesign behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 9 - Geschillen
Jolly-Creations Interiordesign hanteert de Algemene Voorwaarden zoals die geregistreerd staan op het moment van orderbevestiging van een advies. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Indien Jolly-Creations Interiordesign als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Jolly-Creations Interiordesign.
10.2 Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder het recht op enige (schade) vergoeding. Jolly-Creations Interiordesign is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
10.3 Jolly-Creations Interiordesign en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie passende oplossing.

Algemene Voorwaarden per 5 juni 2008

KvK te Amersfoort nr.:
32135208

BTW nr.:
NL168725162B01

Algemene Voorwaarden